ماهنامه مجله تجارت طلائی

ماهنامه مجله تجارت طلائی اولین نشریه اختصاصی مراکز خرید،مجتمع های تجاری و برند های برتر کشور
دوره دوم شماره چهلم مرداد1395